آیرین| بنیاد مطالعات اقلیت

بنیاد آیرین سازمانی است که با هدف تمرکز بر مسائل اقلیتها در ایران تاسیس شده است. هدف ما، انجام تحقیقات، ارائه آموزش و تولید ادبیات مربوط به حقوق اقلیت‌ها و نیز تولید و انتشار محصولات فرهنگی در زمینه حقوق اقلیت‌ها و در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های مربوط به آن است.

در بخش تحقیقات، به بررسی وضعیت گروه‌های اقلیت و همچنین گروه‌های آسیب‌پذیر و حاشیه‌ای در ایران می‌پردازیم

 

و اینکه چگونه حقوق اولیه آنها نادیده گرفته شده است. از گروه‌های اتنیکی و ملت‌های ساکن ایران، تا گروه‌های متنوع دینی و نیز اقلیت‌های جنسی. همچنین زنان به مثابه اقلیت محروم از قدرت.

بنیاد آیرین در قسمت آموزش خود می‌کوشد که با استفاده از روش‌ها و ابزارهای مدرن نتیجه تحقیقات خود را به گروه‌های آسیب‌پذیر و حاشیه‌ای و همچنین به دیگر افراد و طبقات جامعه انتقال دهد

 

 

 تا زمینه رفع تبعیض و کاهش نقض حقوق بشر و همچنین بستر رشد جامعه مدنی و نهادهای دموکراتیک فراهم شود.

 این نهاد همچنین با تلاش در زمینه تولید و انتشار محصولات فکری و فرهنگی می‌کوشد تا به ارتقای وضعیت حقوق بشر کمک کند.

تا زمانی که مساله اقلیت‌ها به مرکز مسائل ایران منتقل نشده، و حقوق همه اقلیت‌ها به رسمیت شناخته نشود، بحران گذار به دولت دموکراتیک حل نخواهد شد.