برنامه‌ها

طرح‌های اجرا شده بنیاد آیرین


 

از جمله برنامه‌های بنیاد آیرین، انتشار نشریه «آراشما» است که هدف آن توجه به ابعاد نظری مساله اقلیت‌های اتنیکی در ایران بود.

 

 مجله آراشما را در اینجا ببینید

 

مساله اقلیتهای اتنیکی در ایران با شتاب در حال تبدیل شدن به بحران مرکزی است. از یک طرف احساس تبعیض و ستم در میان اقلیتها افزایش یافته و با توجه به گسترش رسانه‌های مجازی و ایجاد زمینه ارتباط میان فعالان مدنی و بدنه اجتماعی آنها، خودآگاهی در میان اقلیت‌ها نسبت به بیست سال پیش بسیار گسترده‌تر شده است. از طرفی تکرار شیوه سال‌های گذشته  که در واقع «انکار تبعیض» و «نادیده گرفتن واقعیت» بوده است، همچنان از سوی جامعه اکثریت ادامه دارد. مهم‌ترین حلقه گمشده در اینجا، از بین رفتن اعتماد و زمینه برای گفتگوی برابر و آموزش برای تغییر است. ما باور داریم که اگر نادیده گرفتن و انکار این مشکل ادامه یابد در طی سال‌های آینده با بزرگترین بحران انسانی و کشمکش‌های قومی در ایران مواجه خواهیم شد. به نظر می‌رسد که حکومت ایران بخشی از ساختار کنترل و سرکوب خود را در تداوم این کشمکش و تبعیض‌ می‌بیند. به همین دلیل متاسفانه امیدی به مواجهه جدی حکومت با بحران وجود ندارد. از طرفی شکست گفتار مذهبی موجب تقویت گفتار ناسیونالیستی شده است. بخش بزرگی از مخالفان حکومت نیز نه تنها در پروسه انکار واقعیت تبعیض ساختاری علیه اتنیکها مشارکت می‌کنند، بلکه آشکارا از تداوم تبعیض در آینده نگران نیستند و حتی گاه حمایت می‌کنند. آنها نیز در واقع جسارت یا توان دیدن بحران را ندارند. ما باور داریم که نادیده گرفتن تبعیض ساختاری علیه اقلیتهای اتنیکی، زمینه فرهنگی برای حل بحران را نابود می‌کند. امروز چاره‌ای جز گفتگوی جدی میان اقلیت و اکثریت و همچنین آموزش آنها برای به رسمیت شناختن حقوق بدیهی همگان وجود ندارد. در اینجا «گفتگو به مثابه یک راه‌حل» است.